Podmienky použitia
Nasledujúci text je legálne prehlásenie o používaní stránok a obsahu medzi „vami“ a „nami“ Fotkyzadarmo.sk. Používaním našich stránok súhlasíte s podmienkami používania webovej stránky a obsahu.
Obsah webovej stránky by mal odpovedať len fotografiám a vizualizáciám podliehajúcim licencií Creative Commons CC0 1.0. Správca a vlastník webovej stránky Fotkyzadarmo.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za autorské práva nahratých fotografií a ich obsah.

Tieto podmienky použitia môžu byť kedykoľvek pozmenené bez toho aby bol o tom používateľ upozornený. Používaním stránok fotkyzadarmo.sk podliehate týmto podmienkam.

Licencia CC0
Creative Commons CC0 1.0 Universal je licencia pod ktorú spadajú všetky fotografie umiestnene na webových stránkach fotkyzadarmo.sk.

Osoba, ktorá nahrala fotografiu sa vzdáva autorského práva (copyright), zároveň všetkých práv súvisiacich a práv príbuzných vychádzajúc zo zákonov. Osoba tak vystavuje toto dielo na voľne šíriteľné, celosvetovo dostupné, s možnosťou druhým osobám toto dielo kopírovať, upravovať, distribuovať a spracovávať, a to i pre komerčné účely bez získania ďalšieho súhlasu.
Ďalšie informácie

  • Práva akejkoľvek osoby, ktoré vychádzajú z patentov či ochranných známok nie sú licenciou CC0 dotknuté, zároveň tak aj práva iných osôb k dielu alebo k spôsobom jeho použitia ako sú právo na ochranu osobnosti alebo právo na súkromie.
  • Pokiaľ nie je uvedené inač, osoba, ktorá k dielu priložila toto prehlásenie, nie je nijako viazaná poskytovať za dielo záruky a zrieka sa zodpovednosti za všetky možné spôsoby použitia diela a to v najširšom možnom rozsahu podľa rozhodného práva.
  • Pri použití alebo citovaní diela nemôžete naznačovať a označovať, že je dielo použité so súhlasom autora pôvodného diela alebo osoby, ktorá toto dielo určila ako dielo, ktoré nie je predmetom ochrany autorských práv.

Fotografie a obrázky
Fotografie a obrázky na Fotkyzadarmo.sk podliehajú Creative Commons CC0 licencií. Používateľ pri nahrávaní fotografií na webovú stránku Fotkyzadarmo.sk sa zrieka autorského práva a právnym nárokom podobným, čím poskytuje nahratý obsah fotografií na voľné použitie pre komerčné a nekomerčné účely bez nutnosti uvedenia autora alebo zdroju. Obsah fotografií na webových stránkach Fotkyzadarmo.sk nepodlieha ani autorským právam vlastníctva Fotkyzadarmo.sk, čím majiteľ a prevádzkovateľ webovej stránky nenesie zodpovednosť.

Limitácie:

  1. Obrázky a fotografie nesmú byť použité na hanobenie rasy, národa, v pornografických materiáloch, alebo inač upravované aby urážali a poškodzovali osoby prípadne meno značky firiem na nich zobrazené.
  2. Fotkyzadarmo.sk nevyžadujú od autorov fotografií písomné prehlásenie zmluvy Model Release. Fotkyzadarmo.sk neručia nijako pri použití fotografií s obsahom osôb aby nedošlo k nútenému stiahnutiu po požiadaní takej osoby pri ochrane súkromia.

Nahratie fotografií na webové stránky
Používateľ môže nahrať svoje fotografie na web ako aj vizuálne práce s tým, že Fotkyzadarmo.sk schvaľuje distribúciu v konečnom rozhodnutí. Fotkyzadarmo.sk neschvaľuje fotografie s erotickým a pornografickým obsahom alebo grafickým obsahom určených pre dospelých.

Nahratím fotografií súhlasíte, že ponúkate fotografie pod licenciou Creative Commons CC0 celosvetovo a na voľné použitie bez nutnosti uvedenia autora, čiže vás, a to na akékoľvek účely, ktoré nie sú v rozpore so zákonom.

Vy ako autor, ktorý fotografiu nahral na fotkyzadarmo.sk ste zodpovedný za fotografie ktoré ste nahrali. Nahraním fotografie súhlasíte, že ste autorom tej fotografie a máte plné právo na tú fotografiu, čím sa zároveň zriekate autorského práva pre tú fotografiu po nahratí a odoslaní na schválenie na fotkyzadarmo.sk.

Taktiež súhlasíte s tým, že Fotkyzadarmo.sk nenesú žiadnu zodpovednosť a môžu vám zamietnuť fotografiu v prípade ak vaša fotografia porušuje autorské práva a ochrany známok a značiek firiem na fotografií zobrazených prípadne je v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.

Pri nahratí fotografie s obsahom osoby alebo skupine osôb dávate najavo, že máte súhlas od danej osoby alebo osôb na voľné šírenie tejto fotografie na hocijaké účely s tým spojené.
Akceptujete, že hoc sa fotkyzadarmo.sk pri schvaľovaní snažia predchádzať možným problémom spojených s fotografiou, fotkyzadarmo.sk aj tak nenesú žiadnu zodpovednosť po schválení fotografie. Obsah fotografie stále podlieha vašej zodpovednosti a v prípade zistenia porušenia práv bude vaša fotografia bez oznámenia a vysvetlenia zmazaná.

Vymazanie účtu alebo obsahu
Váš účet môže byť kedykoľvek a to bez upozornenia zablokovaný alebo vymazaný pri porušení podmienok používania alebo zistenia poškodenia funkčnosti webových stránok fotkyzadarmo.sk. Pri vymazaní alebo blokovaní strácate nárok na používanie webových stránok. Váš obsah bude taktiež zmazaný a to bez možného návratu alebo náhrady škody.

Ak nahraté fotografie nejakým spôsobom porušujú práva alebo ich obsah je urážlivý alebo inač nevhodný a v rozpore s dobrými mravmi a zákonom, hoc fotografie boli schválené, fotkyzadarmo.sk si nárokujú právo na vymazanie takýchto fotografií a to bez upozornenia užívateľa.

V prípade kontaktu od tretích strán s poukázaním na porušenie autorského práva bude vaša fotografia vymazaná bez oznámenia a uvedenia dôvodu užívateľovi okamžite.

Odškodnenia za porušenie podmienok
Súhlasíte s tým, že nie je možné od fotkyzadarmo.sk vymáhať odškodné v prípade straty, škody, alebo krytie vašich nákladov spojených s obsahom, a to legálnym spôsobom, v prípade vymazania obsahu pri porušení podmienok použitia priamo vami alebo nepriamo.
Súhlasíte s odškodnením a krytím nákladov fotkyzadarmo.sk spojených s porušením podmienok používania po legálnom nárokovaní práv z tretej strany vychádzajúc z používania tejto webovej stránky a to v prípade ak to súvisí s vaším nahraným obsahom.

Garancia záruky a zodpovednosti
Webová stránka a jej obsah je poskytovaný ako taký je. Fotkyzadarmo neposkytujú žiadnu záruku vzťahujúcu sa na obsah, funkčnosť webovej stránky, presnosť akýchkoľvek informácií, či už explicitne alebo predpokladane, alebo akýchkoľvek iných práv alebo licencií zároveň spadajúcich pod tieto podmienky používania.
Fotkyzadarmo.sk negarantujú a nezaručujú, že obsah alebo hľadaný obsah na webových stránkach bude spĺňať kvality, potreby a nároky vami očakávané alebo obsah a jeho použitie bude interpretované bezchybne.

Fotkyzadarmo.sk nebudú zodpovedné vám a ani inej cudzej osobe alebo právnej osobe za akékoľvek všeobecné, trestné, zvláštne, nepriame, následné alebo náhodné škody, prípadne straty z profitu alebo akékoľvek iné škody, náklady alebo straty vyplývajúce z vášho využívania našich webových stránok a obsahu.